ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

A photo from the pressconference

Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект на Националния институт на правосъдието, финансиран по Норвежкия финансов механизъм.

Националният институт на правосъдието изпълнява проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Проектът е насочен към  магистрати, съдебни служители и практикуващи юристи и има за цел повишаване на компетентността и информираността им относно принципите, стандартите и приложението на ЕКПЧ. Другата основна цел е прилагане на съвременните  информационни технологии при обучението на магистратите и създаване на устойчива среда за обмен на информация в областта на защита правата на човека.

Продължителността на проекта е 24 месеца, а специфичните дейности по проекта включват серия от централизирани и регионални обучения, предшествани от обучения на обучители, работни срещи по правата на човека, учебни посещения в европейски институции, включително Голямата камара на ЕСПЧ и норвежката съдебна администрация, създаване на ежегоден Форум за правосъдие и права на човека, като устойчива платформа за обмен на информация между заинтересованите страни в областта на защитата на правата на човека и основните свободи.