ПРОВЕДЕ СЕ ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА БГ04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ"

 

На 10 октомври 2013 г. в хотел „Балкан“ бе проведена конференция, посветена на официалното стартиране на програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 г. Официални гости на конференцията бяха посланикът на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор, Ръководителят на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм г-жа Марияна Кордова, директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в Министерския съвет, г-н Бьорн Оли - представител на организацията – партньор по програмата „Дирекция за водни ресурси и енергия“ (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия. В събитието взеха участие повече от 100 представители на български фирми и неправителствени организации, работещи в сферата на енергийната ефективност и иновативните енергийни технологии, медии и заинтересовани институции.

Във връзка с големия интерес за установяване на сътрудничество и партньорство за реализацията на съвместни проектни идеи, бяха поканени за участие и представители на 9 норвежки фирми с дейност в сферата на консултиране и реализация на проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност и използване на потенциала на възобновяемите енергийни източници.

Конференцията бе открита от г-н Красин Димитров – заместник – министър на икономиката и енергетиката, който представи накратко целта (намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха) и основните приоритети на програмата, обхвата на потенциалните бенефициенти, както и целевите групи, които ще бъдат потребители на резултатите от програмата. Подробна информация по отделните приоритети и мерки бе представена от страна на Програмния оператор, като участниците в конференцията имаха възможност да задават въпроси и да получат допълнителни разяснения във връзка с възможностите за финансиране, спецификата на отделните приоритети, графика за стартиране на  процедурите и др.

Присъстващите норвежки фирми направиха кратки презентации на своята дейност, реализираните от тях проекти, свързани с иновативни технологични решения в областта на енергийната ефективност и възобновяема енергия, като посочиха и приоритетите по програмата, в които имат интерес за сътрудничество с българските организации и фирми.

В следобедната сесия на форума бяха проведени срещи по интереси между потенциални бенефицианти с представители на норвежките фирми.

 

 

Документи
Информация за програмата Изтеглете файл
Презентация на програмата Изтеглете файл