Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Фонд за НПО

Представяне на Фонда за НПО

Първа покана за набиране на проектни предложения в рамките на фонда за подкрепа на НПО 2008 - 2010 г.

Проекти, одобрени за финансиране по Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2008 – 2010 г. (първа покана)

Втора покана за набиране на проектни предложения в рамките на Фонда за подкрепа на НПО

Фонд за отпускане на стипендии

Трета покана за кандидатстване по проекта BG0057 "Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”

З А Я В Л Е Н И Е – МЯРКА Б за участие в конкурса на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП (трета покана за участие)

Списък на одобрените от Комитета за наблюдение проектни предложения по ФМ на EИП

Приоритетна област 1
Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия

Приоритетна област 2
Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят

Приоритетна област 3
Здравеопазване и грижа за децата

Приоритетна област 4
Опазване на европейското културно наследство

Окончателно одобрени проекти по ФМ на ЕИП

Приоритетна област 1
Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия.

Приоритетна област 2
Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят.

Приоритетна област 3
Здравеопазване и грижа за децата.

Приоритетна област 4
Опазване на европейското културно наследство.